STOWARZYSZENIE WOLNA TRZEBINIA - ENERGIA MŁODOŚCI, DOJRZAŁOŚĆ POMYSŁÓW

O NAS

Energia młodości, dojrzałość pomysłów

 

Głównymi zadaniami jakie pragniemy realizować przy współudziale mieszkańców Trzebini są między innymi:

 1. Prowadzenie działalności w zakresie inicjowania i propagowania działań aktywizujących mieszkańców miasta Trzebinia.
 2. Poprawa warunków do inwestowania i rozwoju już istniejącego biznesu w mieście.
 3. Działania na rzecz wprowadzenie do statutu miasta przepisów umożliwiających grupie mieszkańców składanie projektów uchwał, które będą obligatoryjnie przedmiotem obrad Rady Miejskiej.
 4. Stworzenie odpowiednich warunków do inwestowania w wyniku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dzięki którym, potencjalny inwestor mając przejrzysty i czytelny dokument, jest w stanie przeprowadzić szczegółową i rzetelną analizę finansową inwestycji i oceni jej opłacalność oraz oddziaływanie na tereny przyległe.
 5. Promowanie przedsiębiorczości wśród osób młodych i tych którzy są obciążeni dużym ryzykiem zwolnienia, bądź przekwalifikowania.
 6. Prowadzenie działalności w zakresie inicjowania i propagowania działań aktywizujących mieszkańców miasta Trzebinia w zakresie szeroko pojętej edukacji ekonomicznej, kultury lokalnej, gospodarki, oświaty i turystyki.
 7. Działania na rzecz wspierania mieszkańców, przedsiębiorców lokalnych i inwestorów posiadających siedzibie lub biuro w powiecie chrzanowskim w szczególnym uwzględnieniu miasta Trzebinia.
 8. Propagowanie idei wolnorynkowych i konserwatywnych światopoglądowo.
 9. Promocja samorządności wśród młodych mieszkańców miasta Trzebinia.
 10. Podejmowanie wszelkich działań na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci, osób starszych, bezrobotnych.

 

STATUT STOWARZYSZENIA WOLNA TRZEBINIA

Statut Trzebińskiego Stowarzyszenia

„Wolna Trzebinia”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Trzebińskie Stowarzyszenie „Wolna Trzebinia”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „Wolna Trzebinia”.

§2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Trzebinia.

§3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczegółowym uwzględnieniem miasta Trzebinia.
 2. Do realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami miasta Trzebinia, jednak w obrębie Rzeczpospolitej Polskiej.

§4

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§5

 1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. O przystąpieniu bądź wyjściu z tych organizacji zadecyduje Walne Zgromadzenie.

§6

 1. Stowarzyszenie działa w oparciu o pracę społeczną swoich członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz prowadzić biura.
 2. Pracownikami mogą zostać członkowie Stowarzyszenia jak również osoby z zewnątrz.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić biuro w mieście Trzebinia.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§7

 1. Celem stowarzyszenia jest:
 2. Inspirowanie i prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie: edukacji, kultury, gospodarki, oświaty, turystyki.
 3. Prowadzenie działalności w zakresie inicjowania i propagowania działań aktywizujących mieszkańców miasta Trzebinia w zakresach ujętych w punkcie a.
 4. Troska o rozwój gospodarczy miasta Trzebinia.
 5. Działania na rzecz wspierania mieszkańców miasta Trzebinia, przedsiębiorców lokalnych, inwestorów z poza granic miasta Trzebinia.
 6. Propagowanie idei wolnorynkowych i wolnościowych.
 7. Promocja miasta Trzebinia o zasięgu regionalnym i wojewódzkim.
 8. Promocja idei samorządności wśród młodych mieszkańców miasta Trzebinia.

§8

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
 2. Organizowanie prelekcji i spotkań z publicystami, prawnikami, ekonomistami.
 3. Przygotowywaniem seminariów, szkoleń, wykładów.
 4. Prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej skutkującą zwiększoną świadomością ekonomiczną, szczególnie w przypadku ludzi młodych.
 5. Prowadzenie działalności badawczej: analiz ekspertyz, raportów, opinii zawierających propozycje rozwiązań w obszarach: społecznych, gospodarczych, politycznych, prowadzących do zwiększenia atrakcyjności terenów gminy Trzebinia.
 6. Nawiązywanie współpracy z organizacjami podobnych celach statutowych.
 7. Uczestnictwo w życiu publicznym miasta Trzebinia.
 8. Organizacja otwartych mityngów, paneli dyskusyjnych, szkoleń, konferencji, odczytów, akcji społecznych.
 9. Wydawanie broszurek, czasopism, książek związanych z celami Stowarzyszenia.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne jak i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie posiada członków
 3. Zwyczajnych,
 4. Wspierających,

§10

 1. Członkiem zwyczajnym mianowana zostaje każda osoba fizyczna, która złożyła deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd uchwala decyzję dotyczą przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od złożenia deklaracji.
 3. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową bądź merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia deklaracji.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie na wniosek albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§11

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 2. Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia.
 3. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
 4. Udziału w zebraniach, wykładach, wyjazdach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 5. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§12

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 2. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów.
 3. Uczestnictwa w walnych zebraniach członków.
 4. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 5. Regularnego opłacania składek.

§13

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członkowie wspierający są zobligowani do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń , przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi zwolnieni są ze składek członkowskich.

§14

 1. Członkostwo Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 2. Dobrowolnej rezygnacji pisemnej.
 3. Wykluczenia przez Zarząd:

– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą członkowską przekraczającą 5 miesięcy,

– z powodu rażącego nieprzestrzegania   postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

– ze względu na brak aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

 1. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego.
 2. Śmierć członka lub utrata osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 3. Od uchwały w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwoływanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władza Stowarzyszenia

§15

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 2. Walne Zebrania Członków.
 3. Zarząd.
 4. Komisja Rewizyjna.

§16

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zgromadzenie Członków w sposób jawny większością głosów. Nie ma możliwości tajnego głosowania.
 2. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu nastąpi w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym powołać można nie więcej niż połowę składu organu.

§17

 1. Wszystkie uchwały zapadają po głosowaniu jawnych zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej.

§18

 1. Kadencja wszystkich wybieralnych członków Stowarzyszenia trwa 6 lat.

Walne Zebranie Członków

§19

 1. Najważniejszą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub niezwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w miesiącu jako sprawozdawcze, i co pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu, i proponowanym porządku obrado najmniej na 14 dni przed zebraniem Walnego Zebrania Członków. W przypadku braku kwantum zwołuje się drugi termin zebrania nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulamin obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 6. Z własnej inicjatywy.
 7. Na żądanie członków Komisji Rewizyjnej.
 8. Na pisemnym wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 9. Nadzwyczajne walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§20

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 2. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
 3. Uchwalanie zmian statutu.
 4. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
 5. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu.
 8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przeznaczeniu jego majątku.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
 10. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 11. Ustalenie wzoru pieczęci.

Zarząd

§21

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, pośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 3. Posiedzenie zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes.

§22

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 2. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
 3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
 4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 5. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
 6. Reprezentacyjna postawa i działania w imieniu Stowarzyszenia.
 7. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
 8. Zwoływanie Walnego Zebrania.
 9. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

§23

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do nadzorowania działalności Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na posiedzeniu komisji.
 3. Posiedzenia Komisji w razie potrzeby odbywają się nie rzadziej niż raz na rok.
 4. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący.

 

§24

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 2. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 3. Ocena pracy Zarządu.
 4. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§25

 1. Źródłami powstania Stowarzyszenia są:
 2. Składki członkowskie.
 3. Subwencje, dotacje, darowizny, spadki, sponsoring, udziały, lokaty.
 4. Stowarzyszenie prowadzi politykę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku podejmuje Zarząd.

Sposób reprezentacji

§26

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§27

 1. Uchwały w sprawie proponowanych zmian statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§28

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie. Członków większością 2/3 głosów.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Wolna Trzebinia to strefa aktywnych działań kształtujących lokalną przestrzeń.

Razem działajmy ze świeżym spojrzeniem na nasze miasto!