STOWARZYSZENIE WOLNA TRZEBINIA - ENERGIA MŁODOŚCI, DOJRZAŁOŚĆ POMYSŁÓW

Trzebinia, 13.02.2015 r.

Stowarzyszenie Wolna Trzebinia
Ul. Rynek 3A
32-540 Trzebinia
Tel. 507 672 320

Biuro Rady Miasta i Gminy Trzebinia

 

Sprawa: Propozycja zmian w Statucie Gminy Trzebinia.

Ze względu na możliwość przedłożenie swoich propozycji i sugestii dotyczących wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Trzebinia, Stowarzyszenie Wolna Trzebinia pragnie zaproponować następujące poprawki.

§13.
1. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad, wymagana jest jednak obecność co najmniej połowy składu Rady (quorum)

8. W przypadku niemożności udzielenia natychmiastowej odpowiedzi na pytania i wnioski radnych winna ona być udzielona na piśmie w terminie tygodniowym (…)

§15.

3. Na interpelacje udziela się odpowiedzi pisemnej. Odpowiedzi należy udzielić w terminie do 14 dni od dnia złożenia. Termin ten może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 21 dni o czym należy powiadomić wnoszącego interpelacje podając przyczyny przedłużenia terminu udzielenia odpowiedzi.

§16.
2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje mieszkańcom w liczbie co najmniej 100, posiadających czynne prawo wyborcze, o ile prawo nie stanowi inaczej.

§17.
2. Projekt winien być podpisany w przypadku inicjatywy uchwałodawczej przez co najmniej 100 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze.

4. Projekt uchwały przedłożony Radzie wymaga:
d) Zapoznania z nim Burmistrza i uzyskania opinii właściwej komisji oraz radcy prawnego Gminy przez grupę mieszkańców w liczbie co najmniej 100.

§19.
1. Z każdej Sesji Rady sporządza się protokół w terminie do 7 dni od daty odbycia sesji, który przechowywany jest w Biurze Rady Miasta. Protokół stanowi urzędowy zapis przebiegu obrad i podejmowanych rozstrzygnięć.
8. Przewodniczący i Biuro Rady zapewniają dziennikarza i mieszkańcom dostęp do materiałów związanych z praca Rady.

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o otrzymanie odpowiedzi na e-maila wolnatrzebinia@gmail.com w formacie PDF.

 

Z wyrazami szacunku

 

Prezes

Filip Lach

Propozycja zmian w Statucie Gminy Trzebinia

Propozycja zmian w Statucie Gminy Trzebinia