STOWARZYSZENIE WOLNA TRZEBINIA - ENERGIA MŁODOŚCI, DOJRZAŁOŚĆ POMYSŁÓW

Propozycje sugestii dotyczących zmian w Statucie Gminy, można składać do 15 lutego br w biurze Rady Miasta Trzebinia.

Zadanie niezwykle ważne,dające możliwość każdemu mieszkańcowi wkład w zarządzenie Gminą w taki sposób w jaki uważa za stosowny.
Ponieważ trzymamy rękę na pulsie i nie chcemy przegapić możliwości naniesienia poprawek w tym jakże istotnym dokumencie, nasze propozycje dotyczą przede wszystkim:

TRYB PRACY RADY
RADA
§ 13.
1. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad, wymagana jest jednak obecność co najmniej połowy składu Rady (quorum)
7. Uchylony.
8. W przypadku niemożności udzielenia natychmiastowej odpowiedzi na pytania i wnioski radnych winna ona być udzielona na piśmie w terminie tygodniowym (…)
§ 15.
3. (…) w terminie 14 dni (…)
§ 16.
2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje mieszkańcom w liczbie co najmniej 100, posiadających czynne prawo wyborcze, o ile prawo nie stanowi inaczej.
§ 17.
2. Projekt winien być podpisany (…) przez co najmniej 100 mieszkańców (…)
4. Projekt uchwały przedłożony Radzie wymaga:
d) Zapoznania z nim Burmistrza i uzyskania opinii właściwej komisji oraz radcy prawnego Gminy przez grupę mieszkańców w liczbie co najmniej 100.
§ 19.
1. Z każdej Sesji Rady sporządza się protokół w terminie do 7 dni od daty odbycia sesji, który przechowywany jest w Biurze Rady Miasta. Protokół stanowi urzędowy zapis przebiegu obrad i podejmowanych rozstrzygnięć.
8. Przewodniczący i Biuro Rady zapewniają dziennikarza i mieszkańcom dostęp do materiałów związanych z praca Rady.

Takie rozwiązanie da mieszkańcom możliwość uczestnictwa w procesie stanowienia prawa w Trzebini, a tym samym realny współudział w sprawowaniu władzy uchwałodawczej.