STOWARZYSZENIE WOLNA TRZEBINIA - ENERGIA MŁODOŚCI, DOJRZAŁOŚĆ POMYSŁÓW

Tezy i założenia dla Trzebini

Nie należy bać się zmian. Warto podejmować kroki na pozór ryzykowne, jednak o sprawdzonej metodologii i efektywności.

Kliknij poniżej na poszczególne kategorie aby zapoznać się ze szczegółami. Niektóre punkty mogą wydawać się trudne do realizacji, ale nie niemożliwe

 

1. Urząd Miasta
 • Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w Urzędzie Miasta, oraz instytucjach podległych urzędowi typu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Trzebińskiego Centrum Kultury, Trzebińskiego Centrum Administracyjne, Biblioteka Publiczna, Świetlica Plus, Usługi Komunalne, Miejski Zarząd Nieruchomości.
 • Analiza i Likwidacja zbędnych wydziałów oraz optymalizacja przestrzeni biurowej w Urzędzie. Docelowo przeniesienie „uszczuplonych” wydziałów rozsianych po mieście.
 • Pełna transparentność między mieszkańcami a urzędem.
 • Imienne przekazywanie zadań pracownikom urzędu miasta wraz z konsekwencjami wynikającymi z opieszałości, złego wykonania, zaniechania czynności do których zostali oddelegowani.
 • Wprowadzenie do statutu miasta przepisów umożliwiających grupie mieszkańców składanie projektów uchwał, które będą obligatoryjnie przedmiotem obrad Rady Miejskiej.
 • Bieżące publikowanie danych o udzielonych ulgach i umorzeniach.
 • Publikowanie wyników głosowań, treści uchwał (z wyjaśnieniem), umów dot. środków publicznych, listy obecności radnych (na komisjach i sesjach).
2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
 • Przygotowanie całościowych, szczegółowych planów dla Gminy Trzebinia ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebinia wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.
 • Pełne plany zagospodarowania obejmujące stworzenie siatki ulic, kwartałów pod zabudowę, wyznaczenia przestrzeni publicznych, placów, parków, skwerów adekwatnych do uwarunkowania i specyfiki każdej z dzielnic miasta Trzebinia.
 • Opracowanie projektu przy udziale Krajowej Izby Urbanistów.
3. Sport
 • Pomoc w znalezieniu stałego źródła finansowania dla klubu sportowego MKS Trzebinia, ze środków prywatnych (sponsor) w konsekwencji obcięcie subwencji gminnej.
 • Weryfikacja kompetencji zarządu klubu sportowego, na poczet osób o zdolnościach menadżerskich.
 • Zaprzestanie subwencjonowania klubu sportowego ze środków publicznych.
 • Przeniesienie stadionu miejskiego przy ul. Kościuszki na teren stadionu w Sierszy.
 • Darowizna w postaci przekazania pustostanu na terenie boiska w Sierszy wraz z przyległym parkiem.
 • Maksymalne wykorzystanie istniejących obiektów sportowych na terenie gminy poprzez stworzenie interaktywnej bazy obiektów z pełnym opisem, ceną wynajmu, dostępnością i możliwościami jej wykorzystania.
4. Gospodarka lokalna
 • Zmiany w kwotach podatkowych obowiązujących na terenie gminy Trzebinia do minimalnego pułapu dopuszczalnego w ustawie o podatkach lokalnych.
 • Stworzenie odpowiednich warunków do inwestowania w wyniku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dzięki którym, potencjalny inwestor mając przejrzysty i czytelny dokument, jest w stanie przeprowadzić szczegółową i rzetelną analizę finansową inwestycji i oceni jej opłacalność oraz oddziaływanie na tereny przyległe.
 • Sprzedaż mieszkań gminnych za 5% wartości rynkowej, w tym odsprzedawanie mieszkań młodym ludziom w ramach leasingu.
 • Sprzedaż lokali usługowych należących do gminy z rozłożeniem na raty dopasowane do możliwości finansowych dzierżawców.
 • Projekt wyjścia z ZKKM na wzór przewoźnika jaworznickiego, przede wszystkim w celu zmniejszenia cen biletów.
 • Zwiększenie pułapu wydawania koncesji do 50 lat.
 • Analiza działania podmiotów ekonomi społecznej tzw. trzeciego sektora zarejestrowanych w gminie Trzebinia. Ocena przyznawania dotacji, jej aktywności na terenie. Całkowite obcięcie dotacji dla organizacji nie wywiązujących się z realizacji celów statutowych.
5. Park Miejski Balaton – Rybna
 • Budowa parku miejskiego w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.
6. Trzebinia bez barier
 • Autonomiczna Strefa Gospodarcza i Prawna (ASGiP). Koncepcja stworzenia właściwego modelu do przyspieszenia rozwoju gospodarczego miasta i gminy poprzez przyciąganie inwestycji międzynarodowych, tworzenie miejsc pracy i promowanie integracji poprzez optymalizacje prawne, gospodarcze, administracyjne i elementy polityczne. Kliknij i dowiedź się więcej o o korzyściach płynących z autonomicznych stref gospodarczych i prawnych.
 • Stworzenie budżetu obywatelskiego. Jest to szczególny sposób decydowania o części wydatków publicznych. Polega na tym, że władze lokalne oddają do dyspozycji mieszkańców część miejskiego budżetu. Dzięki temu każdy z obywateli może samodzielnie zgłaszać, a potem decydować w głosowaniu, na co pieniądze zostaną wydane.
  Postuluję wdrożenie partycypacji budżetu zgodnie z podziałem na okręgi. Okręgów jest 21. Propozycja podziału:

  • połowa budżetu w równych częściach na każdy okręg,
  • 1/4 proporcjonalnie do ilości mieszkańców w okręgu,
  • pozostała 1/4 proporcjonalnie do powierzchni okręgu.