STOWARZYSZENIE WOLNA TRZEBINIA - ENERGIA MŁODOŚCI, DOJRZAŁOŚĆ POMYSŁÓW

Trzebinia, 02.01.2015 r.

Sz. P Barbara Chłupka

Skarbnik Gminy Trzebinia

 

Sprawa: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej kształtowania się budżetu miasta Trzebinia na 2015 rok.

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępności informacji publicznej z dnia 6 września 2001 (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwracam się z prośbą o udostępnienie pełnego, szczegółowego budżetu miasta Trzebinia w tym:

art. 184 ust. 1 ufp, powinien zostać sporządzony w formie zestawienia składającego się z następujących danych:

 • prognozowanych dochodów według źródeł i działów klasyfikacji dochodów w podziale na dochody: bieżące i majątkowe,
 • wydatków budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków: bieżących i majątkowych,
 • źródeł pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu,
 • przychodów (kredyty, pożyczki) i rozchodów budżetu (spłata kredytów, pożyczek),
 • wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (WPI) z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów, na rok budżetowy oraz na dwa kolejne lata, zgodnie z przepisami art. 166 ust. 1 i 2 ufp,
 • wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 • planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
 • limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,
 • dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
 • dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między JST,
 • dotacji przedmiotowych,
 • dotacji podmiotowych,
 • dotacji celowych,
 • planowanych spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji, aż do zakończenia ich spłaty.

Na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o osobisty odbiór dokumentu z odpowiedzią na powyższą prośbę.

Dodatkowo na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o otrzymanie odpowiedzi na e-maila wolnatrzebinia@gmail.com w formacie PDF.